VINO CU NOI PE STADIONUL PETROLUL. 4 IULIE 2024

youtube

marți, 11 aprilie 2023

Săptămâna Patimilor. Cronologie biblică


Duminică
Intrarea triumfală în Ierusalim (Matei 21:1-9; Marcu 11:1-10; Luca 19:29-40; Ioan 12:12-19)
Isus plânge pentru cetate (Matei 21:10, 11; Marcu 11:11; Luca 19:41-44)
 
Luni
Blestemarea smochinului (Matei 21:18, 19; Marcu 11:12-14)
Curăţirea templului (Matei 21:12, 13; Marcu 11:15-19; Luca 19:45-48)
Vindecări în templu (Matei 21:14-17)
 
Marţi
Smochinul uscat (Matei 21:19-22; Marcu 11:20-25)
Rostirea unor pilde şi discuţii controversate (Matei 21:23-22:46; Marcu 11:27-12:37; Luca 20:1-44)
Condamnarea cărturarilor şi fariseilor (Matei 23:1-39; Marcu 12:38-40; Luca 20:45-47)
Văduva săracă (Marcu 12:41-44; Luca 21:1-4)
Vizita grecilor (Ioan 12:20-36)
Respingerea lui Isus de către evrei (Ioan 12:37-50)
Discursul despre sfârşitul vremurilor (Matei 24, 25; Marcu 13:1-37; Luca 21:5-38)
Prevestirea jertfei de la cruce (Matei 26:1-5; Marcu 14:1, 2; Luca 22:1, 2)
Ungerea cu mir (Matei 26:6-13; Marcu 14:3-9; Ioan 12:2-8)
Trădarea (Matei 26:14-16; Marcu 14:10, 11; Luca 22:3-6)
 
Miercuri
Nu avem nici o dată
 
Joi
Masa de Paşte (Matei 26:17-29; Marcu 14:12-25; Luca 22:7-30; Ioan 13:1-38)
Cuvântarea de rămas bun (Ioan 14:1-31)
Cuvântarea în drum spre grădina Ghetsimani (Ioan 15, 16)
Rugăciunea de Mare Preot în grădina Ghetsimani (Matei 26:30, 36-46; Marcu 14:26, 32-42; Luca 22:39-46; Ioan 17-18:1)
Trădarea şi arestarea (Matei 26:47-56; Marcu 14:43-52; Luca 22:47-53; Ioan 18:2-12)
Judecata înaintea lui Ana (Ioan 18:12-14, 19:23)
Judecata înaintea lui Caiafa (Matei 26:57, 59-68; Marcu 14:53, 55-65; Luca 22:54, 63-65; Ioan 18:24)
Tăgăduirea lui Petru (Matei 26:58, 69-75; Marcu 14:54, 66-72; Luca 22:54-62; Ioan 18:15-18, 25-27)
Judecata înaintea Sinedriului (Matei 27:1; Marcu 15:1; Luca 22:66-71)
Moartea lui Iuda (Matei 27:3-10)
 
Vineri
Judecata înaintea lui Pilat (Matei 27:2, 11-14; Marcu 15:1-5; Luca 23:1-5; Ioan 18:28-38)
Isus înaintea lui Irod (Luca 23:6-12)
Întoarcerea la Pilat (Matei 27:15-26; Marcu 15:6-15; Luca 23:13-25; Ioan 18:39-19:16)
Batjocura soldaţilor (Matei 27:27-30; Marcu 15:16-19)
Drumul spre Calvar (Matei 27:31-34; Marcu 15:20-23; Luca 23:26-32; Ioan 19:16, 17)
Răstignirea (Matei 27:35-56; Marcu 15:24-41; Luca 23:33-49; Ioan 19:18-30)
Îngroparea (Matei 27:57-60; Marcu 15:42-46; Luca 23:50-54; Ioan 19:31-42)
 
Sâmbătă
Femeile la mormânt (Matei 27:61; Marcu 15:47; Luca 23:55, 56)
Garda romană la mormânt (Matei 27:62-66)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu